Chyba
 • Chyba pri načítaní dát feedu

Profily hráčov Horses Prešov A

 

Profily hráčov Horses Prešov B

 

Správa o činnosti Biliardového klubu HORSES Prešov za rok 2015

 

Správa o činnosti Biliardového klubu HORSES Prešov za rok 2015  

 

 

Biliardový klub HORSES Prešov plnil v roku 2015 svoje hlavné poslanie, ktorým je uspokojovanie záujmov občanov, vrátane najmladšej generácie v oblasti biliardového športu a  činnosť smerujúca k zlepšeniu zdravotného stavu, fyzickej alebo duševnej kondícii. Poskytoval tiež odbornú, poradenskú a servisnú službu v oblasti biliardového športu.

 

V kalendárnej sezóne 2015 klub reprezentovali v ligových súťažiach Slovenského biliardového zväzu (SBiZ) dve družstvá. V najvyššej súťaži - extralige štartoval tím Biliardový klub HORSES Prešov „A“, ktorý sa v celkovej tabuľke umiestnil na 3. mieste a získal premiérovú medailu pre Prešov. Na súpiske tímu opäť figurovali aj juniori. 

 

V I. lige - východ štartovalo aj družstvo Biliardový klub HORSES Prešov „B“, ktoré obhájilo 4. priečku. Za tento tím pravidelne nastupoval junior K. Mrva. M. Šoltís hral II. ligu na hosťovaní za BK Herstek Bardejov, s ktorým postúpil do I. ligy.

 

Oba tímy pokračujú v ligových súťažiach aj v kalendárnej sezóne 2016.

 

V klube pokračuje príprava najmladšej generácie hráčov, s perspektívou do budúcnosti. Všetci sa pravidelne zúčastňujú aj celoslovenských turnajov (dospelých) v hre snooker, ktorá taktiež spadá pod Slovenský biliardový zväz. Martin Oriňák sa dostal medzi 16 najlepších snookristov (muži). Na celoslovenskom kvalifikačnom turnaji Q-Tour do 21 rokov obsadili M. Oriňák (10. 10.) tretie a M. Frank 2. miesto (12. 9.).

 

Naši hráči sa pravidelne zúčastňovali série turnajov Junior Cup. V prvej šestici (v celkovom poradí) hráčov, ktorí zároveň tvoria neoficiálnu slovenskú reprezentáciu sa umiestnili až traja hráči BK Horses (Mrva, Oriňák, Frank), ďalej náš hráč Šoltis, hosťujúci v Bardejove a ďalší bardejovský hráč Malanik, od novej sezóny reprezentujúci BK Horses Prešov. Reprezentačný výber dopĺňa Lang z Liptovského Hrádku. V tejto zostave sa zúčastnili aj európskeho turnaja EEBC Mak Marketing Junior Tour 2015 vo Wroclawe, pod vedením nášho hlavného trénera s európskou licenciou Adriána Oriňáka.

 

Na Junior Cupe sa hráči BK Horses Prešov pravidelne umiestňovali na stupňov víťazov. Získali aj tituly mastrov Slovenska.

Hra č. 8: 1. Mrva, 2. Lang, 3. Oriňák

Hra č. 9: 1. Šoltis, 2. Malanik, 3. Lang

Hra č. 10: 1. Malanik, 2. Mrva., 3. Lang

 

Kristián Mrva sa druhý rok po sebe zúčastnil Majstrovstvách Európy v Rakúsku. Slovensko reprezentovali aj Šoltis a Malanik.

 

Majstrovstiev Európy, v kategórii seniorov, sa zúčastnil aj Milan Mrva, ktorý získal slovenský majstrovský titul za rok 2015 vo všetkých troch disciplínach.

 

V roku 2016 pokračujeme s prípravou juniorov, výjazdmi na turnaje, medzinárodnou spoluprácou, propagáciou tohto športu a organizovaní akcií.

 

 

Hospodárenie Biliardového klubu HORSES Prešov

Hospodárenie občianskeho združenia Biliardový klub HORSES Prešov za rok 2015 bolo vyrovnané. Rok 2015 skončilo s účtovným prebytkom. Združenie nie je dlžníkom voči žiadnym subjektom. Príjmy združenia tvorili členské príspevky a dobrovoľné dary členov združenia, ako aj dotácia mesta Prešov. Na hráčov do 15 rokov sa členské príspevky nevzťahovali. Tréningy i štartovné na turnajoch im boli hradené z rozpočtu občianskeho združenia Biliardový klub HORSES Prešov. 

 

 

Prešov, 11. 2. 2016  

 

 

 

 

 

 

Podporte nás

Venujte 2% z dane a podporte náš Biliardový klub HORSES Prešov.

 

Všetky tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z daní zamestnancov si môžete stiahnuť na tejto stránke kliknutím na príslušný názov tlačiva. Po ich otvorení si ich môžete najprv vypísať a potom vytlačiť.

Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska. Obe tlačivá je nutné odovzdať na daňovom úrade najneskôr do 30.04.2018

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane"
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Do kolónky ROK sa píše 2017
 • Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Časové lehoty na podanie daňového priznania 2% z dane

 • 15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
 • 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% - podrobné info : Darovanie 0,5% . Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,5% z dane.
 • 30.4.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

OZ HORSES Prešov

S T A N O V Y

Biliardového klubu

HORSES  Prešov

 

Čl.1

Základné ustanovenia

 1.1. Biliardový klub: HORSES Prešov, ďalej len BK, je v zmysle Zákona č.83/90 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

1.2. BK je otvorenou nepolitickou spoločensko-športovou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických  princípoch.

1.3. BK sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem spoločensko-športových organizácií a združení za účelom presadzovania spoločných záujmov a uspokojovaniu potrieb svojich členov.

1.4. BK je právnickou osobou s trvalým sídlom na adrese:

1. Biliardový klub HORSES Prešov,  Tomášiková 30 ,  08001 Prešov

 

Čl.2

Poslanie a hlavné úlohy

2.1. Poslaním BK je uspokojovať záujmy občanov v oblasti biliardového športu, príp. iného športu alebo činnosti smerujúcej k zlepšeniu zdravotného stavu, či fyzickej alebo duševnej kondície občanov. Poskytuje svojim členom  tiež odbornú, poradenskú a servisnú službu v oblasti biliardového športu, príp. iného športu alebo činnosti smerujúcej k zlepšeniu zdravotného stavu, či fyzickej alebo duševnej kondície občanov.  

2.2. BK vytvára ekonomické, materiálno-technické a odborné podmienky pre činnosť svojich členov, organizuje športovú činnosť, súťaže pre svojich členov.

2.3. BK sa zameriava hlavne na výchovu a podporu športu alebo činnosti smerujúcej k zlepšeniu zdravotného stavu, či fyzickej alebo duševnej kondície detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

 

Čl.3

Členstvo

 3.1. Členstvo v BK môže byť:      

 • riadne
 • čestné

3.2. Členstvo v BK je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

3.3. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Predseda BK.

3.4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

3.5. Práva členov BK:

 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných BK
 • zúčastňovať sa Valného zhromaždenia
 • voliť členov orgánov BK a byť volený do týchto orgánov

3.6. Povinnosti členov BK:

 • dodržiavať Stanovy BK a vnútorné predpisy vydané v súlade s nimi
 • podieľať sa na činnosti BK a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
 • dodržiavať zásady športovej a spoločenskej morálky
 • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci BK, alebo ním používaný
 • riadne a včas platiť členské príspevky

3.7. Za dlhodobú významnú činnosť v BK môže Valné zhromaždenie udeliť fyzickým osobám Čestné členstvo.

3.8. Členstvo v BK zaniká:

3.8.1.Vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z BK Predsedovi.

3.8.2. Vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia Predsedu o vylúčení.

3.8.3. Úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby.

3.8.4. Zánikom združenia. 

 

Čl. 4

Orgány BK

Orgánmi BK sú:            

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predseda

4.1.1. Valné zhromaždenie.

       Najvyšším orgánom BK je Valné zhromaždenie. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predseda podľa potreby, najmenej raz za dva roky, alebo ak o to požiada najmenej 50% členov BK.   

       Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci členovia BK. Je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov BK.

4.1.2. Valné zhromaždenie prejednáva všetky základné činnosti BK, najmä:

 • uznáša sa o názve, symbolike a zániku BK
 • schvaľuje a doplňuje Stanovy BK
 • hodnotí prácu Predsedu a schvaľuje Plán práce
 • volí a odvoláva Predsedu BK
 • prejednáva správu o činnosti a hospodárení BK
 • rozhoduje o ďalších úlohách, ktoré si vytýči

4.1.3. Na platnosť uznesenia Valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov schôdze. 

 

4.2.1. Predseda

Predseda BK je výkonným orgánom BK a štatutárnym zástupcom združenia, za svoju činnosť je zodpovedný Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

4.2.2. Predseda je volený na dobu 2 roky.

4.2.3. Predseda rozhoduje uznesením.

4.2.4. Predseda najmä:

 • oficiálne zastupuje občianske združenie,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Valného zhromaždenia,
 • vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 • schvaľuje zloženie športových družstiev a zabezpečuje dodržiavanie športového kalendára. Pripravuje a uzatvára hráčske zmluvy.
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
 • rozhoduje o financovaní športových aktivít členov,

4.2.5. V prípade stretu záujmov, alebo pri dôvodnom podozrení, že v danej otázke Predseda nebude schopný objektívne rozhodnúť, poverí člena združenia rozhodnutím o danej otázke. Uznesenie, ktorým poveruje iného člena výkonom rozhodnutia musí byť danému členovi doručené do vlastných rúk.

 

Čl. 5

Majetok a hospodárenie

5.1. BK môže vlastniť hnuteľný, alebo nehnuteľný majetok potrebný k zabezpečeniu svojej činnosti. Na základe zmluvných vzťahov môže BK využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

5.2. Zdrojom majetku BK sú príjmy zo športovej činnosti, členských príspevkov,  z predaja vstupeniek na športové akcie usporiadané BK, zo sponzorských príspevkov a darov od fyzických a právnických osôb, dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, reklamná a propagačná činnosť.

 

Čl.6

Záverečné ustanovenia

6.1. Záväzný výklad Stanov BK prináleží Predsedovi BK.

6.2. O všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách, rozhoduje Predseda BK.

6.3. Tieto Stanovy boli schválené Členskou schôdzou BK, dňa   16. augusta 2011 v Prešove. Účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.

                                                                     

 Milan Mrva 

 Predseda Biliardového klubu  HORSES  Prešov

 

............................................................

Staňte sa členom

pripravujeme...

Nachádzaš sa tu: O nás Podporte nás Obsah O nás